Servei Assessorament Consum i Contractació Elèctrica (Empresa)


Des de Coure, hem analitzat multitud de factures d'empreses i sabem que la majoria podria pagar menys; fins el punt que si no veiem que pugueu tenir cap estalvi, no us cobrarem res. Us resumim aquí les condicions principals del nostre servei. Per sol.licitar-lo podeu escriure a info@coure.es o omplir directament aquest Formulari per al Servei d'Assessoria : https://forms.gle/PFPhxdoR3DLcHRSE6  

Condicions del servei: Assessorament Consum i Contractació Elèctrica (Empresa)

Servei bàsic

El nostre servei bàsic d’assessorament consisteix en una anàlisi del vostre patró de consum elèctric dels darrers 2 anys, juntament amb un estudi de les opcions per reduir la vostra la factura elèctrica mitjançant una optimització de la potència, i una comparació de les tarifes més favorables. Tot això us ho entregarem en un informe, pel que requerirem d’una sèrie de dades que hauran de ser facilitades per l'empresa interessada

 

Us garantim recuperar el cost del nostre servei i més

Quan rebem la vostra factura, farem un estudi preliminar de l’estalvi anual previsible (1). Si aquest és inferior a 80€, no us cobrarem res. Si identifiquem un estalvi superior pagareu la meitat de l'estalvi anual previst (fins a un màxim de 300€) (2) 

    

   Excepte en casos justificats, l’informe s’entregarà exclusivament per correu electrònic

    

   El servei bàsic NO inclou la tramitació dels canvis en la contractació que es proposin, que en tot cas s’han de sol·licitar sota la seva responsabilitat. No obstant, s’ofereix un servei complementari d’acompanyament per a realitzar aquests tràmits, amb un cost addicional (veure a baix).

    

   (1) El potencial d'estalvi s’ha d’entendre com el resultant d’aplicar els canvis proposats amb el servei, amb les condicions de contractació vigents o conegudes en el moment d’elaborar l’informe, sobre la base del consum elèctric dels darrers 12 mesos, respecte del cost econòmic que s’hauria tingut amb les condicions de contractació elèctrica prèvies al nostre servei. 

   (2) Preus sense IVA


   Serveis complementaris

   Servei d’acompanyament a la tramitació de canvis  - Aquest servei ajuda a la tramitació dels canvis en la contractació de l’energia elèctrica (modificació de potència contractada i/o canvi de tarifa o companyia elèctrica). L’acompanyament en la tramitació podrà prendre principalment dues formes:

   • Tramitació telefònica o telemàtica a nom de la persona interessada i amb el seu permís, amb contacte telefònic o telemàtic amb ella.
   • Acompanyament telefònic o telemàtic a la persona interessada per ajudar-la a fer la tramitació per part seva.

   En qualsevol cas, la responsabilitat de l’elecció definitiva en relació a la contractació serà sempre de la persona interessada.

    

   Servei d’acompanyament - Aquest servei s’oferirà en aquells casos en els quals s’hagi detectat un consum que es consideri potencialment reduïble. Es treballarà amb l'empresa interessada per a identificar i quantificar els consums que podrien reduir-se, especialment pel que fa a consums permanents. El preu del servei s’ajustarà a cada cas, fixant-se un preu màxim que quedarà limitat a una fracció dels estalvis anuals estimats.

    

   Servei de seguiment, que consisteix en un seguiment cada 6 mesos tant del consum elèctric com de les condicions de contractació. L’objectiu és detectar potencials desviacions significatives del consum elèctric o de la tarifa contractada, així com identificar possibles noves millores tarifàries.


   Preus dels serveis Empresa (actualitzats Gener 2024)

   Servei Preu (sense IVA) Preu (amb IVA)
   Servei bàsic (preu en funció de l'estalvi esperat, que serà al menys el doble) 40,00 € a 300,00 € 48,40 € a 363,00 €
   Suplement adicional per instal.lacions amb autoconsum 20,00 € 24,20 €
   Serveis addicionals
   Servei d’acompanyament a la tramitació de canvis 20,00 € 24,20 €
   Servei d’acompanyament per a la reducció del consum A determinar A determinar
   Servei de seguiment A determinar A determinar