Servei Assessorament Consum i Contractació Elèctrica (Domèstic)


Des de Coure, hem analitzat multitud de factures d'habitatges particulars i sabem que la majoria podria pagar menys; fins el punt que si no veiem que pugueu tenir cap estalvi, no us cobrarem res. Us resumim aquí les condicions principals del nostre servei. Per sol.licitar-lo podeu escriure a info@coure.es o omplir directament aquest Formulari per al Servei d'Assessoria : https://forms.gle/PFPhxdoR3DLcHRSE6  

Condicions del servei: Assessorament Consum i Contractació Elèctrica (Domèstic)

Servei bàsic

El nostre servei bàsic d’assessorament consisteix en un estudi de millora de la vostra contractació elèctrica, juntament amb una anàlisi del vostre patró de consum elèctric del darrer any, que us entregarem en un informe. L’assessorament requereix d’una sèrie de dades per a la seva correcta realització, que hauran de ser facilitades per la persona interessada.

 

Us garantim recuperar el cost del nostre servei i més

Quan rebem la vostra factura, farem un estudi preliminar de l’estalvi anual previsible (1). Si aquest és inferior al cost del nostre servei bàsic no us cobrarem res. Una vegada realitzat el servei, pagareu el servei bàsic només si l’estalvi esperat es de 1,5€ per cada 1€ del nostre cost; i si l'estalvi és més moderat, es cobrarà un servei simplificat. Veure els detalls de preus a baix.

 

Excepte en casos justificats, l’informe s’entregarà exclusivament per correu electrònic

 

El servei bàsic NO inclou la tramitació dels canvis en la contractació que es proposin, que en tot cas s’han de sol·licitar per part seva i sota la seva responsabilitat. No obstant, s’ofereix un servei complementari d’acompanyament per a realitzar aquests tràmits, amb un cost addicional (veure a baix).

 

(1) El potencial d'estalvi s’ha d’entendre com el resultant d’aplicar els canvis proposats amb el servei, amb les condicions de contractació vigents o conegudes en el moment d’elaborar l’informe, sobre la base del consum elèctric dels darrers 12 mesos, respecte del cost econòmic que s’hauria tingut amb les condicions de contractació elèctrica prèvies al nostre servei. 


Serveis complementaris

Servei d’acompanyament a la tramitació de canvis de contractació - Aquest servei ajuda a la tramitació dels canvis en la contractació de l’energia elèctrica (modificació de potència contractada i/o canvi de tarifa o companyia elèctrica). L’acompanyament en la tramitació podrà prendre principalment dues formes:

  • Tramitació telefònica o telemàtica a nom de la persona interessada i amb el seu permís, amb contacte telefònic o telemàtic amb ella.
  • Acompanyament telefònic o telemàtic a la persona interessada per ajudar-la a fer la tramitació per part seva.

En qualsevol cas, la responsabilitat de l’elecció definitiva en relació a la contractació serà sempre de la persona interessada.

 

Servei d’acompanyament per a la reducció del consum elèctric - Aquest servei s’oferirà en aquells casos en els quals s’hagi detectat un consum que es consideri potencialment reduïble. Es treballarà en col·laboració amb la persona interessada per a identificar i quantificar els consums que podrien reduir-se, especialment pel que fa a consums permanents.

El preu del servei s’ajustarà a cada cas, fixant-se un preu màxim que quedarà limitat a una fracció dels estalvis anuals estimats.

 

Servei de seguiment del consum i de la facturació elèctrica, que consisteix en un seguiment cada 6 mesos tant del consum elèctric com de les condicions de contractació. L’objectiu és detectar potencials desviacions significatives del consum elèctric o de la tarifa contractada, així com identificar possibles noves millores tarifàries.


Preus dels serveis per habitatges domèstics (actualitzats Gener 2024)

Servei Preu (sense IVA) Preu (amb IVA)
Servei simplificat 33,00 € 39,93 €
Servei bàsic (si habitatge no té autoconsum instal.lat) 50,00 € 60,50 €
Servei bàsic (amb autoconsum) 70,00 € 84,70 €
Serveis addicionals
Servei d’acompanyament a la tramitació de canvis de contractació 20,00 € 24,20 €
Servei d’acompanyament per a la reducció del consum elèctric A determinar A determinar
Servei de seguiment del consum i de la facturació elèctrica 40,00 € (per any) 48,40 € (per any)